Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy

Na terenie ziemi wadowickiej podwaliny pod biblioteki publiczne na wsi położyło w XIX w. Towarzystwo Szkół Ludowych, które otwierało czytelnie ludowe. Pierwsze biblioteki powstawały przeważnie tam, gdzie były kościoły, bo księża wspierali zakładanie: szkół, czytelni ludowych, kółek rolniczych, kas oszczędnościowo-pożyczkowych. W Brzeźnicy w 1912 r. założono organizację „Strzelec”, która oprócz urządzania zawodów strzeleckich organizowała wykłady  i rozbudzała życie kulturalne. W siedzibie organizacji znalazła swoje miejsce Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej. Po pierwszej wojnie światowej powołano w Brzeźnicy Towarzystwo Domu Ludowego im. Marszałka Piłsudskiego, które zajęło się działalnością kulturalno-oświatową całej okolicy. Statut z 1929 r. wśród wielu celów wymienia rozpowszechnianie pism i wydawnictw polskich. 

Po drugiej wojnie światowej podstawą do organizacji bibliotek publicznych był Dekret z 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi[1]. W Brzeźnicy Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1946 r. na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej. Kierownikiem został Andrzej Sikora – urzędnik gminny. Funkcje tę pełnił  do 1952 r. Siedziba biblioteki znalazła się w prywatnym domu, a pierwsze zainwentaryzowane książki pochodziły od mieszkańców. W myśl Dekretu (art. 4 pkt 7-8) został powołany gminny komitet biblioteczny. Jego zadanie polegało na opiekowaniu się bibliotekami działającymi na terenie gminy i w ten sposób „zaspakajanie potrzeb czytelniczych w zakresie słowa drukowanego”. Centrala biblioteki powiatowej w Wadowicach dostarczała do bibliotek gminnych opracowane nowe książki, wypożyczała komplety materiałów bibliotecznych oraz organizowała comiesięczne szkolenia dla personelu. Nad całokształtem funkcjonowania powiatowej sieci bibliotecznej nadzór sprawowało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Na dzień 16 stycznia 1949 r. przypadła wielka akcja uruchomienia 1600 bibliotek publicznych w całym kraju[2]. W powiecie wadowickim działało już wtedy 58 placówek na 130 planowanych. Z czasem biblioteki zaczęto włączać w aparat ideologiczny państwa. Księgozbiory poddawano lustracji prowadzonej przez Komisję Kontroli Społecznej, działającą przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Krakowie. Selekcje księgozbioru miały na celu wyeliminowanie pozycji „o treściach wrogich ustrojowi demokracji ludowej”. W kronice bibliotecznej czytamy, że „gmina Brzeźnica z dniem 1 grudnia 1950 r. uruchomiła punkt biblioteczny w gromadzie Nowe Dwory oraz czytelnie ludowe w Lgocie, Marcyporębie, Jaśkowicach i Paszkówce – celem udostępniania większej ilości książek na wsi”[3]

Rozwój gminnej sieci bibliotecznej i zakładanie bibliotek gromadzkich.

W 1954 r. na wskutek reformy administracyjnej kraju w miejsce gmin stworzono gromady. Dotychczasową liczbę 2997 jednostek administracyjnych zwiększono do 8790 gromad[4]. Masowo zaczęto zakładać biblioteki gromadzkie.  W 1951 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy miała 16 punktów bibliotecznych: Bachorowice, Bęczyn, Brzezinka, Chrząstowice, Jaśkowice, Kopytówka, Kossowa, Lgota, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał oraz dwa w przysiółkach Brzeźnicy [5]. Po reformie w planach pracy z 1955 r. wymieniane są cztery biblioteki gromadzkie w: Brzeźnicy, Marcyporębie, Paszkówce, Tłuczani, którym przyporządkowano w zależności od lokalizacji sąsiednie punkty biblioteczne[6].  Z czasem punkty o małej frekwencji czytelniczej zostały zlikwidowane, a inne cieszące się większym zainteresowaniem przekształcono w filie. Tak powstała w 1967 r. filia w Sosnowicach, a w 1971 r. w Łączanach. W ujęciu historycznym dłużej funkcję kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy kolejno pełniły: Felicja Pilch w latach 1951-1973, Elżbieta Ciepły w latach 1973-1983. W 1990 r. w myśl nowych przepisów, w tym ustawy o samorządzie terytorialnym biblioteka gminna wraz z filiami stała się samorządową instytucją kultury gminy Brzeźnica. Od 1995 r. funkcjonowała w nowo oddanym do użytku Domu Kultury w Brzeźnicy, dzieląc sąsiedztwo z innymi instytucjami. W 2004 r. uruchomiono czytelnię internetową w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy, a później 2007 r. we wszystkich jej filiach. Od 2006 r. uległy poprawie warunki lokalowe w Brzeźnicy, dzięki rozbudowaniu  pomieszczenia bibliotecznego o  czytelnię. Korzystając z szans w 2009 r. GBP w Brzeźnicy brała udział w  ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. W latach 2012 - 2019 r. samorząd gminy przeprowadził zostały remonty filii bibliotecznych w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach. 

Dopiero po 68 latach od powstania Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy zyskała własny obiekt. W lutym 2014 r. została przeniesiona i na nowo urządzona w wyremontowanym budynku dawnego spichlerza. Miejsce nazwano Spichlerz Książki, przez co nawiązano do starej i nowej funkcji.  

[1] Dziennik Ustaw 1946 nr 26 poz. 163.

[2] T. Zarzębski, Biblioteki publiczne w systemie samorządu terytorialnego, Poradnik Bibliotekarza 1990 nr 1-3, s. 11.

[3] Kronika Wadowickiej Biblioteki Publicznej, Cz. 1: 1946-1962, s. 54

[4] H. Kamińska, Biblioteki publiczne [w] : Biblioteki w Polsce, Warszawa 1983, s. 66

[5] Sprawozdania zbiorcze w zakresie publicznych bibliotek powszechnych z 1951, Archiwum Wadowickiej Biblioteki Publicznej

[6] Roczny plan pracy Biblioteki Powiatowej w Wadowicach z 1955 r.

 

Bibliografia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy  

 Amerykanka z wizytą w gminie Brzeźnica, Kronika Beskidzka 2011, nr 21

(bea), Brzeźnicki świat książek, Kronika Beskidzka, 2003

Biblioteczne warsztaty promujące obszar Doliny Karpia, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2011, nr 107, s. 8

BK, Chłop biedny czyta więcej od bogatego, „Dziennik Polski”, 1950, nr 192, [wycinek prasowy w: Kronika Biblioteki Powiatowej Miasta i Gminy w Wadowicach, cz. 1, s. 51]

BK, Wadowice, „Gazeta Krakowska”, 1959, [wycinek prasowy w: Kronika Biblioteki Powiatowej Miasta i Gminy w Wadowicach, cz. 1, s. 165]

Czytanie Wesela, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2017 nr 135, s. 10

Dom Strażaka tętni życiem (Filia biblioteczna w Łączanach, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2006, nr 77, s. 11

Dr Jan Rodak o ks. Zdziewojskim wielkim czcicielu św. Jana z Kęt, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2017 nr 136, s. 9

(dyr.), Kulturalnie w bibliotece, Małopolska Kronika Beskidzka 2011, nr…, s. 7

Działalność biblioteczna, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2018 nr 138, wklejka „Gmina Brzeźnica Raport 2014-2018 [s. 15]

Dzieci z Marcyporęby w Spichlerzu Książki, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2014, nr 50, s. 35

Dzień z Adamem Gorczyński, „Widomości Powiatowe”, 2019, nr 7-8, s. 24

(eł), Brzeżnica: globtroterzy w Spichlerzu. Uzależnieni od podróży, „Małopolska Kronika Beskidzka”, 2017, nr 12, s. 8

(eł), Brzeźnica: wędrująca wystawa. Malarstwo i saksofon, „Małopolska Kronika Beskidzka”, 2018, nr 46, s. 2

(eł), Krążące książki, „Małopolska Kronika Beskidzka”, 2017, nr 16., s. 5

(eł), Pisarka w Spichlerzu, „Małopolska Kronika Beskidzka”, 2017, nr 24., s. 7

Festiwal Książki Doliny Karpia zainaugurowany, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2018, nr 9, s. 16-17

GM, Czytelnicze notowania, Dziennik Polski, 2001 nr 95, s. 5 (Powiat suski i wadowicki)

GM, Żywa lekcja historii, Dziennik Polski 2008 nr 247, dodatek Małopolska Zachodnia, s. 6

Grela Dorota, Bajkowe obrazy z klocków w Łączanach, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2017, nr 9, s. 36         

Jarguz Wiesława, Anderseniada w Brzeźnicy, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2005 nr 71, s. 13

Jarguz Wiesława, Armia Krajowa fakty odkryte po latach, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2013 nr 121, s. 11

Jarguz Wiesława, Banknoty na ziemiach polskich, Wiadomości Powiatowe (Wadowice), 2019, nr 7-8, s. 28

Jarguz Wiesława, Baron Józef Baum-marszałek powiatu, poseł z Ziemi Wadowickiej (spotkanie autorskie z historykiem dr. Konradem Meusem), „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2015, nr 2, s. 19

Jarguz Wiesława, Brzeźnica w Programie Rozwoju Bibliotek, , „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2009 nr 97, s. 12

Jarguz Wiesława, Cała Polska Czyta Dzieciom, „Taka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2008 nr 88, s. 17

Jarguz Wiesława, Cała Polska Czyta Dzieciom, „Taka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2005 nr 71, s. 11

Jarguz Wiesława, Czytelnia internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy, „Taka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2004 nr 66, s. 18

Jarguz Wiesława, Dzieci w świecie książek, „Taka Malownicza Gmina : pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2006 nr 77, s. 19

Jarguz Wiesława, Festiwal Książki Doliny Karpia w Brzeźnicy, Wiadomości Powiatowe,  2018, nr 5, s. 16

Jarguz Wiesława, Gimnazjaliści zobaczyli wystawę starej fotografii, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich” 2017, nr 18, s. 14-15

Jarguz Wiesława, Gmina Brzeźnica album starej fotografii, „Wiadomości Powiatowe”  2014, nr 2, s. …

Jarguz Wiesława, Gminne Święto Książki 2013, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2013 nr 119, s. 14

Jarguz Wiesława, Gminne tradycje na nowo odczytane, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2008 nr 88, s. 19

Jarguz Wiesława, Japońska sztuka prezentowana w Brzeźnicy, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 134, s. 9

Jarguz Wiesława, Jubileusz biblioteki, ,,Dziennik Polski", 2006, nr 73, dod. ,,Dziennik Polski Małopolska Zachodnia'', s. VI 

Jarguz Wiesława, Kazania ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego wydane, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2019, nr 23, s. 18-19

Jarguz Wiesława , Kazania ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego wydane, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2019 nr 144, s.14-15

Jarguz Wiesława, Konferencja historyczna w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2014, nr 125, s. 15

Jarguz Wiesława, Ks. Grzegorz Jan Zdziewojski kandydat na ołtarze,  Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich, 2016, nr 12, s. 52-53

Jarguz Wiesława, Ks. Grzegorz Jan Zdziewojski kandydat na ołtarze, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2016, nr 132, s. 16

Jarguz Wiesława, Latem na ścieżce ornitologicznej w Łączanach, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 133, s.15

Jarguz Wiesława, Niemiecki obóz pracy w Brzeźnicy w latach II wojny światowej, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2011 nr 107, s. 6

Jarguz Wiesława, Noc bibliotek w spichlerzu Książki, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 133, s. 15

(Pierwszy) I Gminny Konkurs o Żołnierzach wyklętych, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2018 nr 135, s. 10

Jarguz Wiesława, Piękna wystawa (Ilony Primus-Ziarnowskiej) w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2019 nr 143, s. 9

Jarguz Wiesława, Quo vadis czytano w Brzeźnicy, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 133, s. 15

Jarguz Wiesława, Romantyk z Brzeźnicy i ks. dr. Jan Piwowarczyk (wystawa), „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2014 nr 126, s. 8

 Jarguz Wiesława, 
Romantyzm w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, Wiadomości Powiatowe (Wadowice). - 2016, nr 6, s. 20

Jarguz Wiesława, I Spotkania w Świecie Książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 1997 nr 14, s. 11

Jarguz Wiesława, II Spotkania w Świecie Książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 1998 nr 25, s. 11

Jarguz Wiesława, III Spotkania w Świecie Książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 1999 nr 33, s. 10

Jarguz Wiesława, IV Spotkania w Świecie Książek „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2000 nr 41, s. 15

Jarguz Wiesława, V Spotkania w Świecie Książek, Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2001 nr 48, s. 15

 Jarguz Wiesława, VI Spotkania w Świecie Książek Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2002 nr 54, s. 17

Jarguz Wiesława, VII Spotkania w Świecie Książek Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2003 nr 60, s. 20-21

Jarguz Wiesława, VIII Spotkania w Świecie Książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2004 nr 66, s. 15-16

Jarguz Wiesława, IX Spotkania w Świecie Książek. Cała Polska Czyta Dzieciom, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2005 nr 71, s. 11-12

Jarguz Wiesława, (X Spotkania w Świecie Książek) Dzieci w świecie książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2006 nr 77, s. 19

Jarguz Wiesława, XI Spotkania w Świecie Książek, Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2007 nr 82, s. 18

Jarguz Wiesława, XII Spotkania w Świecie Książek, Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica, 2008 nr 88, s. 18

Jarguz Wiesława, (XIII Spotkania w Świecie Książek) Gmina Brzeźnica czyta, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2009 nr 95, s. 10-11

Jarguz Wiesława, XIV Spotkania w Świecie Książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2010, nr 101, s. 19

Jarguz Wiesława, (XV Spotkania w Świecie Książek) Gminne Święto Książki, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2011, nr 108, s. 16-17

Jarguz Wiesława, (XVI Spotkania w Świecie Książek) Cała Polska Czyta Dzieciom, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2012 nr 114, s. 9

Jarguz Wiesława, (XVII Spotkania w Świecie Książek) Gminne Święto Książki, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2013 nr 118, s. 10

Jarguz Wiesława, , (XVIII Spotkania w Świecie Książek) Gminne Święto Książki. Kim był Adam Gorczyński? Ilustrowane legendy o gminie Brzeźnica, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2014 nr 123, s. 7

Jarguz Wiesława,  (XIX Spotkania w Świecie Książek) Laureaci Gminnego Święta Książki 2015, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2015 nr 129, s. 15

Jarguz Wiesława, XX Spotkania w Świecie Książek, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 132, s. 17

Jarguz Wiesława, Spotkanie autorskie i gala wręczania nagród, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 133, s. 14

Szlaki Papieskie promowane w Spichlerzu Książki, Carolus: informator niedzielny dekanatów wadowickich, 2016, nr 17, s. 13-14.

Jarguz WiesławaSzlaki Papieskie promowane w Spichlerzu Książki, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016, nr 132, s. 15

Jarguz Wiesława, W świecie książek (X Spotkania w Świecie Książek)Dziennik Polski. - 2006, nr 141 (19 VI), dod. Dziennik Polski Małopolski Zachodniej, s. VI

Jarguz Wiesława, Wernisaż twórczości Grażyny Obersztyn, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 131, s. 17

Jarguz Wiesława, Wieści z Brzeźnicy : Jubileusz biblioteki, Dziennik Polski, 2006  z 27 marca, dodatek Małopolska Zachodnia, s. 6

Jarguz Wiesława, Wieści z Brzeźnicy : W świecie książek, Dziennik Polski, 2006 Nr 141, z 19 czerwca, dodatek Małopolska Zachodnia, s. 6

Jarguz Wiesława, Wojenne historie na konferencji w Brzeźnicy, ,,Wiadomości Powiatowe"", 2016, nr 12 - 2017, nr 1, s. 25

Jarguz Wiesława, Wykład i książka na temat kościółka w Tłuczani, „Carolus: informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2016, nr 48, s. 58-59

Jarguz Wiesława, Wykład i książka na temat kościółka w Tłuczani, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2016 nr 134, s. 9

Jarguz Wiesława, Za rok okrągły jubileusz (Filia biblioteczna w Tłuczani), 2006, nr 80, s. 12

Jarguz Wiesława, Ziarna historii w albumie starej fotografii, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2014, nr 122, s. 7

Kazania ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego, „Wiadomości Powiatowe”, 2019, nr 12, s. 20

KM, Powiat wadowicki otrzymał 13 bibliotek, „Dziennik Polski” Wydanie ABCD, 1949, [wycinek prasowy w: Kronika Biblioteki Powiatowej Miasta i Gminy w Wadowicach, cz. 1, s. 14]

Konferencja historyczna w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy, „Carolus: informator niedzielny dekanatów wadowickich”,  2014, nr 40, s. 21

Kto czyta wie więcej (Filia biblioteczna w Marcyporębie), „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2006, nr 76, s. 12

Kubas Agata, Piętoń Marta, Dzieci z „Zerówki” w bibliotece w Marcyporębie, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2017, nr 9, s. 39

Laury Adama Gorczyńskiego, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2017 nr 136, s. 10

Łepkowska Edyta, Brzeźnica: brudne pieniądze się pierze, czyli…Organista z kasą, „Małopolska Kronika Beskidzka” 2019, nr 29, s. 6

Marczewski B., Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, Kraków, 1897, s. 103

Międzygminny II Konkurs o Żołnierzach Wyklętych,  „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2019 nr 141, s. 10

Odkrywanie wojennej historii na konferencji w Brzeźnicy, „Wiadomości Powiatowe”, 2015, nr 10, s. 14

Pokaz filmu pt. Skarga, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2015, nr 12, s. 20

Poniedziałkowa Maria, Ludzie dobrej roboty, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2004, nr 66, s. 20

Przewodnik o ptakach i wycieczki dla dzieci, „Wiadomości Powiatowe”, 2015, nr 12, s. 21

Seniorzy z Krakowa poznali Adama Gorczyńskiego, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2017, nr…, s. 14

Słania Ewa, Spotkanie z ciekawą książką, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich” 2016, nr 12, s. 34


Spichlerz Ksiązki w Brzeźnicy – jedyny taki w Polsce, „Carolus” 2014, nr 646, s. 10

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2012 nr 117, s. 12

Szkutnik Robert, Nowoczesna biblioteka ożywiła wiekową ruinę, Gazeta Krakowska 2014, nr 59, s….

Szlaki Papieskie promowane w Spichlerzu Książki, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”, 2016, nr 17, s. 13-14

(szpil), Brzeźnica: o przeszłości w Spichlerzu, „Małopolska Kronika Beskidzka” 2014, nr 40, s. 2

(szpil), Brzeźnica: na wystawie w Spichlerzu. Romantyk z duchownym, „Małopolska Kronika Beskidzka, 2014, nr  49, s. 9

(szpil), Skarga dla ubogich: kazania wydobyte z mroku niepamięci, „Małopolska Kronika Beskidzka”, 2019, nr 49, s. 6

Targosz Małgorzata, Sybiracy w Brzeźnicy, Gazeta Krakowska 2008, nr 247, s. 11wadowickich” 2016, nr 38, s. 16

Wiedza na półkach (Filia biblioteczna w Sosnowicach), „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2006, nr 79, s. 10

WJ, Amerykanka z wizytą w gminie Brzeźnica, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2011, nr 108, s. 16-17

WJ, Atrakcje turystyczne w nowym przewodniku, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2015 nr 128, s. 12

WJ, Otwarcie Spichlerza Książki, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2014 nr 122, s. 7

WJ, Wernisaż malarstwa Maksymiliana Balcera, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2015 nr 128, s. 13

WJ, Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Brzeźnicy, , „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2015 nr 128, s. 13

WJ, Wystawa na Rynku w Brzeźnicy,  „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2015 nr 128, s. 14

WJ, AK, Gmina Brzeźnica będzie miała Spichlerz Książki, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2013 nr 119, s. 9

W.J., J.Sz., Gmina w starej fotografii, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2009, nr 93, s. 19

W.J., J.Sz., Historia gminy w starej fotografii, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2008, nr 92, s. 15

WOC, Książkowy amok: szturm do biblioteki, Kronika Beskidzka 2001 nr 33, Dodatek wadowicki, s. 3

Wystawa Miry Sabatowicz, „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2017 nr 136, s. 10

Wystawa obrazów Grzegorza Giermka, „Wiadomości Powiatowe”, 2019, nr 2, s. 21

Wykazali się wiedzą o Żołnierzach Wyklętych, „Carolus : informator niedzielny dekanatów wadowickich”,  2018, nr 5, s. 23

Żywa lekcja historii (Spotkanie z Sybiraczką Aleksandrą Szemioth), „Taka Malownicza Gmina: pismo lokalne gminy Brzeźnica”, 2008, nr 91, s. 17