Projekty UE i krajowe

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY KRAJOWYCH

 

Projekt zrealizowany w 2020 r. 
b_235_314_16777215_01_images_IMG_20201028_133009.jpg

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

 

Projekt zrealizowany w 2018 r. 

 

b_502_89_16777215_01_images_FK_Finansowanie.jpg

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki Unii Europejskiej
 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

Projekt pn. „Festiwal książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań  prezentujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturowym". 

W grudniu 2017 r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie na dofinansowanie projektu.

W ramach wydarzenia przygotowano i wydano dwie książki: „Gmina  Brzeźnica: album starej fotografii”; „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy” oraz zorganizowano cykl spotkań  w kwietniu 2018 r. 

Celem operacji była integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji.

 

Projekty zrealizowane w latach 2010-2015                                                                                                              

logoledarmale.jpg

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Projekt zrealizowany w 2015 r. 

- „Wydanie publikacji Gmina Brzeźnica i Dolina Karpia: przewodnik po atrakcjach turystycznych” (2014-2015 r.)  

 

Projekty zrealizowane w 2014 r.:

-„Wydanie książki pt. Legendy gminy Brzeźnica oraz organizacja konkursu literacko-plastycznego” (2013-2014), 

-„Organizacja wystawy prezentującej twórczość Adama Gorczyńskiego i ks. Jana Piwowarczyka znamienitych pisarzy - rodaków z Brzeźnicy w Dolinie Karpia oraz wydanie publikacji z rysem biograficznym i utworami Adama Gorczyńskiego” (2013-2014 r.), 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez warsztaty z języka angielskiego uczące opowiadać o zasobach Doliny Karpia" (2014 r.), 

- „Wydanie publikacji z opracowaniami historycznymi na temat gminy Brzeźnica i Doliny Karpia” (2014 r.).      

 

Projekt zrealizowany w 2013 r.

-„Wydanie książki Gmina Brzeźnica – album starej fotografii”.

 

Projekt zrealizowany w 2012 r.

- „Rozwój spójnej oferty informacji turystycznej na obszarze objętym LSR Doliny Karpia poprzez wydanie publikacji: Gmina Brzeźnica- mapa turystyczna oraz folderu Gmina Brzeźnica” (2012 r.).

 

Projekt zrealizowany w 2010 r.

- „Organizacja bibliotecznych warsztatów edukacyjnych na temat lokalnego dziedzictwa obszaru objętego LSR; udostępnienie stanowisk komputerowych z przyłączem do internetu oraz rozwój bazy informacji turystycznej w tym wydanie folderu”.

 

  FUNDUSZE KRAJOWE

 

                                         b_178_85_16777215_01_images_wfosigw.jpg       b_148_44_16777215_01_images_logobibl500.jpg

Projekt  współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach  Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna.

 

   Projekt zrealizowany w 2015 r. 

- „Przygotowanie opracowania i wydanie przewodnika pt. Ścieżka ornitologiczna w Łączanach”.