MISJA

 

Podstawa prawna: Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy 

§ 9

Misja Biblioteki:

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminy Brzeźnica oraz wspiera rozwój lokalny i jest bazą regionalizmu. Poprzez zadania szczegółowe rozwija i ułatwia upowszechnianie wiedzy i  kultury.

§ 10 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1.  Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru dotyczącego własnego regionu.

2.   Udostępniane  zbiorów bibliotecznych - służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

3.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

4.  Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

5.  Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

6.    Popularyzacja książki i czytelnictwa w szczególności poprzez organizację: wystaw, konkursów, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów edukacyjnych.

7.   Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

8.  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

   9.   Opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z prowadzoną działalnością  statutową, ze szczególnym uwzględnieniem  wydawnictw regionalnych.

  10. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.       

          11.  Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, folkloru oraz walorów turystycznych  gminy Brzeźnica w celu umacniania tożsamości regionalnej.

          12. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.

 

Podstawa prawna: Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

 

§ 9

 

Misja Biblioteki:

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminy Brzeźnica oraz wspiera rozwój lokalny i jest bazą regionalizmu. Poprzez zadania szczegółowe rozwija i ułatwia upowszechnianie wiedzy i  kultury.

§ 10

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1.        Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru dotyczącego własnego regionu.

2.        Udostępniane  zbiorów bibliotecznych - służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

3.        Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

4.        Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

5.        Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

6.         Popularyzacja książki i czytelnictwa w szczególności poprzez organizację: wystaw, konkursów, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów edukacyjnych.

7.        Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

8.        Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,  organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  i  kulturalnych społeczeństwa.

9.        Opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z prowadzoną działalnością  

          statutową , ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw regionalnych.

  11.   Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.       

        12.   Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, folkloru oraz walorów turystycznych  

                gminy Brzeźnica w celu umacniania tożsamości regionalnej.

        13. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.